SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  41
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  273
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,135
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,691
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานวิจัย  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 “ และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หมาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั่้นเรียนสำหรับบุคลากร (สานวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้  
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2557  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2558  
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558  
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557  
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  
Previous Previous