SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  52
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  284
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,146
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,702
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ประวัติคณะฯ
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีความเป็นมาโดยสังเขป  ดังนี้

 
    
 
 • พ.ศ.   2507  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  หน่วยงานจัดการเรียนการสอนเรียกว่า “หมวด” กล่าวคือ  หมวดวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น
   
 • พ.ศ.   2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูสกลนคร  พ.ศ.  2518 มีผลบังคับใช้  วิทยาลัยครูสกลนครได้จัดตั้งคณะวิชา จำนวน  4  คณะวิชา หมวดวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี  ประกอบด้วย  9  ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  .ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชาชีววิทยา   ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์   ภาควิชาเกษตรศาสตร์   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   
 •  พ.ศ.  2521  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน อาจารย์ไพรัช  เติมใจ  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะคนแรกของคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • พ.ศ.  2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538  มีผลบังคับใช้  วิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  9  ภาควิชาดังเดิม  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  สายทอง  ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก
 •  พ.ศ.  2542  สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจากภาควิชา เป็นกลุ่มโปรแกรมวิชาโดยที่กลุ่มโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  และกลุ่มโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ได้แยกไปตั้งคณะใหม่ คือคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดังนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกอบด้วย  7 กลุ่มโปรแกรมวิชา คือ  กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี  กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 •  พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  มีผลบังคับใช้ สถาบันราชภัฏสกลนครได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกไปตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงประกอบด้วย  6  กลุ่มโปรแกรมวิชา ได้แก่ กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี และกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 •   พ.ศ.  2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดทำการสอน  8  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ การบริหารงานวิชาการจึงได้เปลี่ยนแปลงจากโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   และในปีการศึกษา  2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  คือ   สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) ภาคปกติและภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2553  ได้รวมสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   รวมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน  ใช้ชื่อว่า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์(วท.ม.)  และมีหน่วยงานในกำกับ  2  หน่วยงาน คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • พ.ศ. 2556 ประกาศสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •  ปัจจุบัน  ภายใต้การแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานสังกัด  คือ  สำนักงานคณบดี  เป็นหน่วยงานระดับกอง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  มีการแบ่งส่วนระดับงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้  งานบริหารทั่วไป  งานบริการการศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ หน่วยงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีหน่วยงานในกำกับ  ประกอบด้วย  ศูนย์วิทยาศาสตร์  และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยมี อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม  ดำรงตำแหน่งคณบดี  คนปัจจุบัน

   


  
Previous Previous