SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  275
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,137
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,693
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หมวด :  KM   วันที่ :  25-07-2559
ปีงบประมาณ 2558

ด้านการผลิตบัณฑิต

- เทคนิคการสอนและการวัดผลของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คู่มื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา

ด้านการวิจัย

- การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คู่มื่อเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ปีงบประมาณ 2559

ด้านการผลิตบัณฑิต

- การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

- คู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา ปี 2559

ด้านการวิจัย

- จากนักวิจัยสู้วัตกร

- กิจกรรม เรื่อง "การอบรมจากนักวิจัยสู้วัตกร"

- กิจกรรมการเสวนา เรื่อง "กลไกลส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ และผลผลิตงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์"
 
-คู่มือ จากนักวิจัยสู่นวัตกรรม

รายชื่อนวัตกรรม

- การ์ตูนคณิตศาสตร์เรื่องเซตน่ารู้
- ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน
- ชุดทดสอบสีผ้าย้อมคราม
- นวัตกรรมต้นแขนฉีดยา


  
Previous Previous