SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  261
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,123
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,679
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558
 หมวด :  งานวิจัย   วันที่ :  22-08-2559
ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1    ภาวะสุขภาพและความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสกลนคร
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ณีรนุช วรไธสง นำเสนอระดับชาติ  0.2  pdf-icon
2    ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37  จิราภรณ์ จำปาจันทร์ นำเสนอระดับชาติ  0.2 pdf-icon
3    การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ร่วมกับวัชพืช  การประชุมสัมมนาเชิงวิชขาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  เพชรรัตน์ ใจบุญ นำเสนอระดับชาติ  0.2 pdf-icon
 4   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2016 SPUC National Conference สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon
5   Perceptual Colour Features for Natural Scene Image Description and Retrieval IEEESMC 2015 IEEE Tnternational Conference on Systems, Man, and Cybernetics ประเทศฮ่องกง กรรณิการ์ กมลรัตน์ นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
6   การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots SNRU Journal of Science and Technology กิตติชัย โสพันนา ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
7   กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้านพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา SNRU Journal of Science and Technology ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
8   Dye sensitized solar cells based on solid state electrolyte with poly (styrene-co-acrylonitril) SNRU Journal of Science and Technology Surasak Santhaveesuk ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
9   Thermal properties of GeTe simulated by molecular dynamics SNRU Journal of Science and Technology Weerasak Charoenrat ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
10   Risk assessment of cardiovascular disease among staff of Sakon Nakhon Rajabhat University SNRU Journal of Science and Technology Sasiwan Tassana-iem ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
     ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ําฝน SNRU Journal of Science and Technology  มาลี ศรีพรหม  ตีพิมพ์ TCI2  0.6 pdf-icon
11    แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในหนองหญ้าไซและหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  RMUTT Journal นพรัตน์ สิทธิวงศ์  ตีพิมพ์ TCI1  0.8 pdf-icon
12    Aerosol Optical Depth : A Study using Thailand based Brewer Spectrophotometers  Advance in Space Research  วิลาวรรณ์ คำหาญ  วารสารระดับนานาชาติ Q1  1 pdf-icon
13    Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb (Mg1/3Nb2/3)O3-O3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics by Ba(Zn1/3Nb2/3)O3  Materials Research Bulletin  ทศวรรษ สีตะวัน  วารสารระดับนานาชาติ Q1 1 pdf-icon
14    i,j-mx-a-Boundary and Exterior Sets in Biminimal Structure Spaces  Far East Journal of Mathematical Science (FJMS)  สุพรรณี สมพงษ์  วารสารระดับนานาชาติ Q4 1 pdf-icon
15    Size and Shape Tailoring of ZnO Nanoparticles  Applied Physics and Material Applications II  ธีระพงษ์ แสนทวีสุข  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1 pdf-icon
16  

MPB Phase Transition and Microstructure
of (1 – x)PMN–xPZT Activated by
0.05BZN Ceramics

Integrated Ferroelectrics

หรรษกร วรรธนะสาร วารสารระดับนานาชาติ Q3  1 pdf-icon
17  

Synthesis and Dielectric Properties of [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 added with Mn for Piezoelectric Ceramic

 Key Engineering Materials  หรรษกร วรรธนะสาร วารสารระดับนานาชาติ Q3   1  pdf-icon
18  

Aerosol optical properties in ultraviolet ranges and respiratory diseases in Thailand

Atmospheric Environment วิลาวรรณ์ คำหาญ วารสารระดับนานาชาติ Q1 1 pdf-icon
19  

High Performance Humidity Sensor Based on Zno Nanoparticles Synthesixed

Applied Mechanics and Materials ธีระพงษ์ แสนทวีสุข วารสารระดับนานาชาติ Q4 1 pdf-icon
20   (i,j)-mx-B-Boundary Sets in Biminimal Sturcture Space Far East Journal of Mathematical Science (FJMS) สุพรรณี สมพงษ์ วารสารระดับนานาชาติ Q3 1 pdf-icon

  
Previous Previous