SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  28
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  260
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,122
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,678
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557
 หมวด :  งานวิจัย   วันที่ :  22-08-2559
ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

2.3-1

Synthesis TiOwith doctor blade technique fo dye sensitized solar cell i-seec 2014 ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.4

pdf-icon
2

2.3-2

คุณภาพน้ำและความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.6

pdf-icon
3  2.3-3 การเตรียมวัสดุฐานรองราคาถูกสำหรับ
เทอร์โมอิเล็กทริกส์มอดูล
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.6

pdf-icon
4 2.3-4 Comparison of True Colour and
E-Color On Indigeneous Textile”
วารสาร “RMUTP Research Journal” กรรณิการ์ กมลรัตน์
TCI 1

0.8

pdf-icon
5 2.3-5 ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโค
และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
TCI 1
0.8 pdf-icon
6 2.3-6 การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับ
คนรุ่นใหม่
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
ผศ.อนุรัตน์ สายทอง
TCI 1
0.8 pdf-icon
7 2.3-7 การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการ
คัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
นิภาพร ชนะมาร
TCI 1
0.8 pdf-icon
8 2.3-8 Investigation on the Enhancement of the Thermoelectric Power Factor of Zno Thin Film by Ak-doping using Asymmetric Bipolar
Pulsed-DC Magnetron Sputtering Technology
Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
9 2.3-9 Electronic Structure of Ge-Sb-Te System Calculated by DV-Xa Method Integrated Ferroelectrics รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
10 2.3-10 Competing anisotropic microstructures of Bi2 (Te0.95 Se0.05)3 Thermoelectric materials by Bridgman technique Materials Letters รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
11 2.3-11 Thermoelectric properties of c-GeSb0.75Te0.5 to h-GeSbTe0.5
thin film through annealing treatment effects
Journal of Alloys and Compounds รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
12 2.3-12 Numerical Simulation of n-CaMnO3/Bi and p-NaCo2O4/Ag Thermoelectric Cell by Finite Element Method Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
13 2.3-13 Theoretical Analysis of the Substitutable Metal on the Thermoelectric Performance of CaMnO3 Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
14 2.3-14 Thermoelectric Energy Conversion of p-Ca3Co4O9/n-CaMnO3 Module Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
 SJR
1 pdf-icon
15 2.3-15 Thermal Conductivity of Nano ZnO Doped CaFe2O4 Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
16 2.3-16 “Separated and Disconnected Sets In Biminimal Structure Spaces” Far East Journal of Mathematical Science 86(2), November 2,2014 (Q4) ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์
SJR
1  pdf-icon
17 2.3-17 งานสร้างสรรค์ :
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์อ๊อกไซด์
นิทรรศการงาน “43 rd Internation of Inventions of Geneva ” ณ กรุงเจนีวา สมาพันรัฐสวิส รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
 งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
1  wait…

  
Previous Previous